.

white

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

นวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

chayaphat

11 เมษายน 2024

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

chayaphat

9 เมษายน 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.ฯ

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.

chayaphat

5 เมษายน 2024

นักศึกษา คว้า 2 รางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาฯ (CWIE)

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในโครงการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย (CWIE) ภาคกลางตอนล่างประจำปี 2567

chayaphat

5 เมษายน 2024

นิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ เลอ-วิลาส (Le Vilas By Poh-Chang Academy of Arts, RMUTR) “เสน่ห์ความงามที่ปลุกเร้าให้หลงใหล”

chayaphat

3 เมษายน 2024

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

chayaphat

2 เมษายน 2024

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จัดพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

chayaphat

30 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “กยศ.”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

chayaphat

29 มีนาคม 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. ศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

chayaphat

29 มีนาคม 2024

ศึกษาดูงาน โครงการ อพ.สธ. ณ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) นำโดยรศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี บรรยาย เรื่อง

chayaphat

28 มีนาคม 2024

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”
(ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล)

admin

7 มีนาคม 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

16 กุมภาพันธ์ 2024

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

15 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

6 กุมภาพันธ์ 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

admin

5 กุมภาพันธ์ 2024

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษา

สำหรับบุคลากร

เจ้าหน้าที่
  job   ประกวดราคา
Message us