.

white

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าว

admin

25 พฤษภาคม 2023

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

ข้อมูลรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

admin

23 พฤษภาคม 2023

ขอเชิญชวนมาสร้างแฟ้มสะสมผลงาน E-Portfolio

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

admin

23 พฤษภาคม 2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

admin

12 พฤษภาคม 2023

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

admin

9 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

admin

9 พฤษภาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

4 พฤษภาคม 2023

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษา

สำหรับบุคลากร

เจ้าหน้าที่
  job   ประกวดราคา
Message us