หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

          คณะ

ผศ.ดร.เจษฎาพร  สถานทรัพย์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ทรงสิทธิ์  สอนรอด

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.บุปผา  วงษ์พันธุ์ทา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์เสาวณิต  ทองมี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

          วิทยาลัย

ผศ.บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ผศ.ดร.ภานุวัฒน์  อุส่าห์เพียร

รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

นายรพี  ม่วงนนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ดร.ณัฐพงษ์  โชติกเสถียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

        สำนัก/สถาบัน/สำนักงานอธิการบดี

ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.บวรกิตติ์  เนคมานุรักษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม