หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

กอง

ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

นางพันธิตรา  จตุรภัทรนนท์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อาจารย์จิตตริน  มงคลชัย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางสาววราภรณ์  คงเจริญ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ผศ.ดร.พิมุข  สุศีลสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

สำนักงาน

อาจารย์พงศ์ภูมิ  ศรชมแก้ว
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

นางสาวชาคริยา  รักไทย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Message us