หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

          คณะ

ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.รักชนกชรินทร์  พูลสุวรรณนธี

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ตรึงตราแหลมสมุทร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.สมพร  สุขะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.บุปผา  วงษ์พันธุ์ทา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์เสาวณิต  ทองมี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

          วิทยาลัย

ผศ.บรรลุ  วิริยาภรณ์ประภาส

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

นายรพี  ม่วงนนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ดร.ณัฐพงษ์  โชติกเสถียร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

        สำนัก/สถาบัน/สำนักงานอธิการบดี

ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์สมใจ  ศรีเนตร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ดร.สันติ  ไทยยืนวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม