หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

คณะ

ผศ.ดร.เจษฎาพร  สถานทรัพย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.รักชนกชรินร์  พูลสุวรรณนธี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ทรงสิทธิ์  สอนรอด
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.วิวรณ์  วงศ์อรุณ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

อาจารย์วัชรพล  บุญสมบูรณ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.โสรัจ  พฤฒิโกมล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

วิทยาลัย

ผศ.สุรัฐ  บุญทรง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง

ผศ.ดร.สิริชัย  จิรวงศ์นุสรณ์
รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ดร.รพี   ม่วงนนท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ดร.ณัฐพงษ์  โชติกเสถียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

สำนัก/สถาบัน

ดร.วัชรินทร์  วรินทักษะ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกนกรัตน์  โพธิ์ศรี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผศ.ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.บวรกิตติ์  เนคมานุรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Message us