ทำเนียบผู้บริหาร

ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดี
siva.v@rmutr.ac.th

1. อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์
รองอธิการบดี
wachari.c@rmutr.ac.th

2. อาจารย์นลินี  แสงอรัญ
รองอธิการบดี
nalinee.s@rmutr.ac.th

3. รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี
udomvit.k@rmutr.ac.th

4. ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา
รองอธิการบดี
krichkanok.s@rmutr.ac.th

5. ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง
รองอธิการบดี
chulalak.pai@rmutr.ac.th

6. อาจารย์ประพัฒน์  สีใส
รองอธิการบดี
prapat.see@rmutr.ac.th

7. ผศ.นภาพร  นาคทิม
รองอธิการบดี
napapon.nar@rmutr.ac.th

8. ผศ.รุจีพัชร์  พาสุกรี
รองอธิการบดี
rujee.pas@rmutr.ac.th

9. ผศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง
รองอธิการบดี
akera.rat@rmutr.ac.th

10. อาจารย์คงศักดิ์  นาคทิม
รองอธิการบดี
kongsak.nar@rmutr.ac.th

11. อาจารย์สิปปะ  ด้วงผึ้ง
รองอธิการบดี
sippa.dua@rmutr.ac.th

12. ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา
รองอธิการบดี
supaporn.pin@rmutr.ac.th

13. ดร.ฟ้าใส  สามารถ
รองอธิการบดี
phasai.s@rmutr.ac.th

14. ดร. พรสรรค์  โรจนพานิช
รองอธิการบดี
ponsan.roj@rmutr.ac.th

15. อาจารย์วรพงษ์  อรุณเรือง
ผู้ช่วยอธิการบดี
worapong.aru@rmutr.ac.th

16. นายศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
saksit.v@rmutr.ac.th

17. ผศ.วรางคณา  นิ่มเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
warangkana.nim@rmutr.ac.th

18. อาจารย์สุเทพ  จ้อยศรีเกตุ
ผู้ช่วยอธิการบดี
suthep.joy@rmutr.ac.th

19. อาจารย์ณัฏฐ์  ตั้งปรีชาพาณิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดี
nuth.tha@rmutr.ac.th

20. ผศ.ดร.โสรัตน์  มงคลมะไฟ
ผู้ช่วยอธิการบดี
sorat.mon@rmutr.ac.th