แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment)  ช่องทางการตอบโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด

Message us