การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us