ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม. 6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://tcas.rmutr.ac.th
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคุณวุฒิ ม.6 ให้ไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com และลงทะเบียน รายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกขอให้อ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และขั้นตอนรายงานตัวโดยปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่า “สละสิทธิ์” ในรอบการสมัครนั้น ๆ
หมายเหตุ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกคุณวุฒิ ปวช./ปวส. ไม่ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ให้ลงทะเบียน และรายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศาลายา 02-441-6000 ต่อ 2304
วังไกลกังวล 032-618-500 ต่อ 4018-9
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 02-222-2814 ต่อ 5201, 5202
วิทยาลัยเพาะช่าง 02-623-8790-5 ต่อ 6102, 6110
Message us