ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) การประชุมวิชาการระดับชาติ

ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 “มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
The 7th RMUTR National Conference ant The 4th RMUTR & 3rd RICE/Sus-Lab 4 International Conference “Moving Towards Sustainable Development Goals”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
✍️การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2023/th/
✍️The 4th RMUTR & 3rd RICE/Sus-Lab 4 International Conference https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2023/en/

Message us