งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม , ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และประธานเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG” Challenges and Opportunities for CWIE to Drive BCG Economy” แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และมีหลักสูตรเฉพาะทางด้านสหกิจศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการโดยการส่งนักศึกษาเข้าเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาจริง จัดให้มีการบูรณาการการศึกษาให้ร่วมกับการทำงานที่มากขึ้น โดยมุ่งพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทำงานร่วมกับด้านเอกชนและจะต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาต่อยอดตามความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย ทั้งนี้งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -7 มิถุนายน 2566 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม

Message us