มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร.ฯ

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งครั้งนี้ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพ โดยมี นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และอ.สัญญา  คำจริง รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาทั้ง 9 ราชมงคล รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ อันเป็นลักษณะเฉพาะถิ่น ที่แสดงถึงศิลปวัฒนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2567 ณ มทร.สุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา และ เวทีกลาง วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Message us