คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ Walk in 4 วันที่ 8 มีนาคม 2567
สมัครเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ https://en.rmutr.ac.th/?page_id=16219
หรือสมัครเรียนด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) แผนที่คณะฯ https://maps.app.goo.gl/g8g6AsdRvTouMog49
สาขาวิชา และหลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร
– สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรเทียบโอนภาคสมทบ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรเทียบโอน , หลักสูตรเทียบโอนภาคสมทบ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตร 4 ปี ปกติ , หลักสูตรเทียบโอน)
– สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
– สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์) (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
เกณฑ์การสมัครเรียน
– GPA และ สอบสัมภาษณ์
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-441-6000 ต่อ 2623 และ LINE official account @554mzxon
Message us