ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเพาะช่าง ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ดังนี้
รางวัลสาขาทัศนศิลป์
นายธนากร ชาวดอนคา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
นายถิรวิทย์ ขวัญนิมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประติมากรรมไทย
นายพิพัฒน์พงศ์ ราชภักดี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหัตถศิลป์ไทย
นางสาวอารีรัตน์ กฤษณะเศรณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเครื่องประดับฯ
Message us