การประชุมหารือเตรียมทำความร่วมมือ( MOU) กับ EduGlobal College

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี
มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Sylvester Chen Chairman & CEO, International House Vancouver K.Nunny Tinnarat Director Administration, EduGlobal College K.Saovapa Sukontasukkul Managing Director
ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และ อาจารย์กฤตพร วงศ์ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการทำความร่วมมือ( MOU) กับ EduGlobal College และ International House Vancouver, British Columvbia, Canada ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us