ขอเชิญชวนมาสร้างแฟ้มสะสมผลงาน E-Portfolio

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างและเก็บโปรไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าสู่กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ ซึ่งระบบ E-Portfolio ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมีระบบความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลข้อมูล โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ewe.go.th

e-portfolio

Message us