โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบปัจฉิมโอวาท ให้แก่นักศึกษา และเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานบริการการศึกษา และงานกิจการนักศึกษา ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของพื้นที่ศาลายา กำหนดให้มีกิจกรรมปัจฉิมโอวาทจากอธิการบดี ถือเป็นการฝากข้อคิดหรือหลักปฏิบัติจากตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาต่อไป และมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ในการเตรียมตัวบัณฑิตจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนศิษย์เก่าจากคณะต่าง ๆ ตลอดจนมีการจัดมหกรรมตลาดนัดแหล่งงาน ซึ่งร่วมกับสถานประกอบการต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ ปรึกษา และสมัครงานในตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม มูลนิธิดั่งพ่อสอน และสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษา ที่จะได้รับการแนะนำการสมัครงานในตำแหน่งงานที่มีความหลากหลาย ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us