โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย พื้นที่ศาลายา

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย พื้นที่ศาลายา และอ.จิตตริน  มงคลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดอัคคีภัย หลักการปฏิบัติในกรณีที่เกิดอัคคีภัย และมีแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสียหายจากเหตุอัคคีภัย รวมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปยังเพื่อนนักศึกษา หรือบุคคลในคณะได้อีกด้วย ณ ห้อง A508 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us