โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 4

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2566 มีวัตถุประส่งค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรฐาน ข้อกำหนด หรือแนวทางในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้เครื่องมือสำรวจสถานภาพความปลอดภัยของตนเองและระบบประมวลผล ESPReL Checklist และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us