ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

  • ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เรื่อง คุณสมบัติ ขั้นตอน และกำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / สำนัก)   
  • แบบข้อมูลประมวลประวัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

Message us