“RMUTR เปิดโลกไอที & Book Fair” ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “RMUTR เปิดโลกไอที & Book Fair” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งให้บริการหนังสือ ตำราทางวิชาการ เพื่อเป็นการระดมหนังสือ ตำราทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและในรูปแบบดิจิทัลจากแหล่งต่าง ๆ  ที่หลากหลาย เพื่อให้ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป  ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล รวมทั้งได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือ รวมถึง E-Book ที่ดีมีคุณภาพ ราคาประหยัด จากผู้จำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรง และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้เสนอแนะสื่อดิจิทัลต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อประกอบการสอน และเอกสารสิ่งพิมพ์อันเป็นสารประโยชน์ในการศึกษา ให้แก่สำนักวิทยบริการ เพื่อจัดหาไว้สำหรับการศึกษา และค้นคว้าต่อไป 2567 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

Message us