อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัล Best Paper Awards

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณรงค์ชัย ทศพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awards จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “ระบบควบคุมและแสดงค่าพลังงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำด้วย IOT” ในงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 46 (EECON-46) ณ ดีวาน่า อ่าวนาง จ.กระบี่

Message us