ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารรายงานตัว

หมายเหตุ นักศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกให้ลงทะเบียนเรียนและส่งเอกสารรายงานตัว หากไม่ลงทะเบียนและส่งเอกสารรายงานตัวตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า “สละสิทธิ์” ในรอบนั้น ๆ

Message us