พิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทักษะปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จํานวน 30 คน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา ซึ่งโครงการนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์และการคิดต่อยอดให้สามารถนํากระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีความร่วมมือในการทํางานเป็นหมู่คณะ

Message us