หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

          กอง

นางสาวพิมรักษ์  บุญกล่ำ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

นางพันธิตรา  จตุรภัทรนนท์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

อาจารย์อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อาจารย์พิมุข  สุศีลสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานนิติการ

ผศ.ดร.ศรีสมร  ผ่องพุฒิ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองบริการบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

นางสาววราภรณ์  คงเจริญ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

อาจารย์ณัจฉรียา  อัศวรัตน์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

อาจารย์ศรีสุดา  ลีลาสุวัฒน์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ

อาจารย์พิทยา  สุขจินดา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์

ผศ.ดร.วาสุกาญจน์  งามโฉม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา

          สำนักงาน

นายกุลพัทธ์  กุลชาติดิลด

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

อาจารย์ขวัญชัย  จันทนา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

อาจารย์คมสันต์  ทับชัย

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล

อาจารย์พงศ์ภูมิ  ศรชมแก้ว

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

นางสาวชญาน์นันท์  ชูราศรี

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

นางผุสดี  เชาว์ไว

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

          สถาบัน/ศูนย์

อาจารย์กฤตพร  วงศ์ถาวร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ธง  อุดมผล

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

ดร.ธัญนันท์  วรเศรษฐพงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม