คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง TCAS 66

คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบการคัดเลือกกลาง TCAS 66 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
สมัครออนไลน์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tcas.rmutr.ac.th/
สาขาที่เปิดรับสมัคร 5 สาขา
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
3.สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
-การจัดการอุตสาหกรรม
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-การจัดการสมัยใหม่
4.สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล
-วิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
-เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียทางธุรกิจ
-การพัฒนาซอฟแวร์เพื่อธุรกิจ
5.สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

Message us