ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พเยาว์ สายทองสุข ผ่านการพิจารณาโครงการยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์พเยาว์ สายทองสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ผ่านการพิจารณาโครงการยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปีงบประมาณ 2566กรอบการวิจัย ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนงานย่อย การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น