นักวิจัยที่ผ่านการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลผ่านการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากําลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566
1. ดร.ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังกล้วย ภายใต้ ตราสินค้าตานีสยาม เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน
2. อาจารย์ชาญณรงค์ ผาดจันทึก รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตชีสผลไม้เพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสสดจากนมโคเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. อาจารย์พเยาว์ สายทองสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันกานทัวร์ ด้วยฐานทรัพยากรท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง