โครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต”

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 อาจารย์แววดาว จงกลนี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วย อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการ “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” กิจกรรมการฝึกอบรมกู้ชีพ CPR พร้อมใช้เครื่อง AED และช่วยผู้ป่วยสำลักอุดกั้นทางเดินหายใจ ณ โรงแรม Holiday Inn Vana Nava Hua Hin อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์