โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ช่วงที่ 1)

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ช่วงที่ 1) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี อาสาสมัครจาก Green Lion เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว