โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ช่วงที่ 1)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ช่วงที่ 1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมี อาสาสมัครจาก Green Lion เป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว