โครงการอนุรักษ์ขนมไทย Workshop “ขนมช่อผกากรอง”

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สอนรายวิชาบริการงานเลี้ยงและอาหารไทย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3/1 จัดโครงการอนุรักษ์ขนมไทย Workshop สาธิตการทำขนม “ช่อผกากรอง” สำหรับแขกที่มาใช้บริการราชมงคลชมคลื่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์