โครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมสโมสนักศึกษา ปี 2566

รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม และนางสาววรุณทิพย์ ทาบทอง งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการให้แก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และตัวแทนนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา รู้จักแนวทางการบริหารงานการทำงานเป็นทีม และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในทีมสโมสรนักศึกษา ณ โรงแรมแก่งกระจานพาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี