โครงการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำเที่ยวตามเกณฑ์กรมการท่องเที่ยว

อาจารย์พงศ์ธวัช ศรีจำนอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำเที่ยวตามเกณฑ์กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม 2566 โดยนำนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามการเป็นมัคคุเทศก์และการเป็นผู้นำเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาเป็นมืออาชีพการประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว ในเส้นทางภาคกลางและภาคเหนือ 10 จังหวัด ณ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และแพร่