แนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ และสาขาวิชาการโรงแรม เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวชนันท์ภัทร์ พันธ์ขุนทด บรรณารักษ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว