สาขาวิชาการโรงแรม ศึกษาดูงานไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาสาขาวิชาโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชาไวน์และเครื่องดื่ม ณ ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์