สรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มอบหมายอาจารย์ชาญณรงค์ ผาดจันทึก หัวหน้าสำนักงานคณบดี นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล (พื้นที่เขต 3) เพื่อความเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว