วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ศึกษาดูงานราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ พร้อมด้วย อาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับ ดร.ณรงค์ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรและคณะ เข้าศึกษาดูงานราชมงคลชมคลื่น และเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาขนมอบในโรงแรม พร้อมทั้งหารือการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงร่วมกัน ณ อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์