วิทยากรโครงการอิงลิชแคมป์ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย Mr. Alan Greenhill Mcadam อาจารย์ชาวต่างประเทศ (สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์) และ อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เป็นวิทยากรโครงการอิงลิชแคมป์ (English Camp) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว” ให้แก่เยาวชน จำนวน 41 คน ณ หอประชุมพันท้ายนรสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร