ร่วมหารือ MOU การปฏิบัติสหกิจศึกษา Sundance Dayclub Hua Hin

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม และอาจารย์แววดาว จงกลนี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมหารือความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ Sundance Dayclub Hua Hin เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยมี คุณกชพร แก้วภูวัต Dayclub Manager ให้การต้อนรับ ณ Sundance Dayclub Hua Hin อำเภอหั… ดูเพิ่มเติม