ยินดีกับอาจารย์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลอาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม และ ดร.ปวีณา ขำพัด อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา