พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมณศักดิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ และนางสาววรุณทิพย์ ทาบทอง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมณศักดิ์ แต่งตั้งพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร, รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ) เป็นพระเทพวชิรสุธี สีลาจารวัตรวิมล โกศลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะขั้นเทพ สถิต ณ พระอุโบสถ วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์