ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อรับทราบและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อรับทราบและประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านทุจริต รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล และทุกโอกาส โดยการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว