ประชุมคณะ อรท. ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประชุมคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานของคณะ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2566 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการจัดเลี้ยง สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว