ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์