ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ ที่ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป