ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และบัณฑิตเพชรราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และบัณฑิตเพชรราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
💐นางสาวปนัดดา นนทะชัย บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
💐นางสาวกมลทิพย์ สุดกระแสร์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
💐นางสาวอภิรดี ชุ่มชื่น บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
💐นายสิทธิกรณ์ แก้วรักษ์ บัณฑิตเพชรราชมงคล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม