โครงการ “รู้ก่อนเริ่ม เติมความพร้อม นอกตำรา” ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาการจัดการงานส่วนหน้า ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3

วันที่ 13 กันยายน 2565 อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย อาจารย์พลอยปภัส จุฑารัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม ดำเนินโครงการ “รู้ก่อนเริ่ม เติมความพร้อม นอกตำรา” ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาการจัดการงานส่วนหน้า ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงและหลักปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงแรม เมื่อก้าวเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์โดยตรง และมีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุม ทค.101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล