โครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ในระดับอุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินโครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 โดยมีพระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคุณแม่ชีพธู ฮวดหิน ประธานดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงวัดสุขสำราญ มีอาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก นางลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน, อาจารย์ขจี ดวงจักร ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว, อาจารย์จาตุรนต์ จันทร์ชูกลิ่น อาจารย์ผู้สอนธรรมศึกษา วัดสุขสำราญ, ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ห้อง LA 102 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

โครงการอบรมธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2565 ในระดับอุดมศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้การศึกษาพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก่อให้เกิดภาพความร่วมมือของ คำว่า “ บ ว ร” (บ้าน วัด และโรงเรียน-มหาวิทยาลัย) โดยมีนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม, สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรม ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 71 คน จัดอบรมในรูปแบบการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 และระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 กำหนดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์