โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการทำงานเป็นทีมสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนินโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานและการทำงานเป็นทีมสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมสโมสรนักศึกษารู้จักแนวทางการบริหารงานและการทำงานเป็นทีม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ โรงแรม พี ไพรเวท บูทีค ปาร์ค รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี