แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี