แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวันทามารีอา

วันที่ 21 กันยายน 2565 อาจารย์สุนิสา มามาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวันทามารีอา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะ เป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวันทามารีอา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์